Entries from 2020-01-21 to 1 day

Ù tai là gì?

Ù tai là nhận thức về tiếng ồn hoặc ù tai. Một vấn đề phổ biến, ù tai ảnh hưởng đến khoảng 15 đến 20 phần trăm của mọi người. Chứng ù tai không phải là một tình trạng - đó là triệu chứng của một tình trạng tiềm ẩn, chẳng hạn như mất thính …